RISICO INVENTARISATIE
VAN OZD arbo

1. RISICOINVENTARISATIE

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt de risico’s van de arbeidsomstandigheden in kaart.

2. RISICOEVALUATIE

Hoe groot zijn de risico’s? Wat heeft de meeste prioriteit?

3. RISICOMAATREGELEN

Het aanpakken van de risico’s doet een organisatie door maatregelen te treffen.

4. TOETSINGRIE

Een kerndeskundige kan toetsen of de RIE ‘volledig, betrouwbaar en actueel’ is.

RISICO INVENTARISATIE OZD arbo

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een instrument om de risico’s van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie in kaart te brengen. Deze risico’s liggen op de volgende gebieden:

 • Fysieke belasting
 • Machines
 • Gevaarlijke stoffen
 • Inrichting van het gebouw
 • Arbeidsmiddelen
 • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
 • Bedrijfshulpverlening en preventiemedewerkers
 • Beleid en protocollen op het gebied van verzuim, re-integratie en ongevallen

De RI&E is een nulmeting, een inventarisatie. Er wordt strikt gekeken of er risico’s zijn verbonden aan de werkzaamheden.

De manier waarop wordt geïnventariseerd is vormvrij en mag dus worden bepaald door de werkgever. Echter, de wet schrijft wel dwingend voor dat de inventarisatie volledig, betrouwbaar en actueel is.

RISICO EVALUATIE OZD arbo

Nadat de risico’s zijn geïnventariseerd moet worden bepaald hoe groot de risico’s zijn door middel van een wegingsfactor.

Dit gebeurt door de berekening Blootstelling * Waarschijnlijkheid * Effect toe te passen.

Op grond van deze wegingsfactor kan de prioriteit worden bepaald om de risico’s aan te pakken.

RISICO MAATREGELEN OZD arbo

Het aanpakken van de risico’s doet een organisatie door maatregelen te treffen. Deze maatregelen komen in een Plan van Aanpak te staan en hiermee kan een organisatie een aantal jaren aan de slag.

Om de juiste maatregelen te nemen moet er een bepaalde volgorde worden toegepast, welke bekend staat als de ‘arbeidshygiënische strategie’ (AHS). De volgorde is als volgt:

 1. Bronaanpak
 2. Collectieve maatregelen
 3. Individuele maatregelen
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De maatregelen zelf kunnen technisch, bouwkundig of organisatorisch van aard zijn.

TOETSING RIE OZD arbo

Als de risico’s zijn geïnventariseerd, geëvalueerd en de juiste maatregelen zijn opgenomen in het Plan van Aanpak, dan moet een kerndeskundige toetsen of de RIE ‘volledig, betrouwbaar en actueel’ is.

Deze toetsing kan achterwege blijven als de organisatie minder dan 25 medewerkers in dienst heeft en gebruik maakt van een goedgekeurde branche-RIE. (zie www.rie.nl/rie-instrumenten)

Voor meer informatie over het gebruik van een branche-RIE en de voor- en nadelen van een dergelijk instrument kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Een bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet ten alle tijden de RI&E laten toetsen.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

BRENG RISICO’S IN KAART
MET EEN PLAN VAN AANPAK OP MAAT

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD arbo: partner in verzuim en inkomen!